Privacybeleid TenderKracht

TenderKracht B.V, gevestigd aan de Geesterweg 4A, 1911 NB Uitgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marco Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van TenderKracht B.V. Hij is te bereiken via info@tenderkracht.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TenderKracht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam en achternaam
 • thuisadres
 • e‑mailadres
 • Curriculum Vitae
 • referenties
 • nummer van identiteitskaart
 • internetprotocoladres (IP-adres);

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TenderKracht verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening, namelijk het tot stand brengen van een detacheringsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of een dienstverband bij onze opdrachtgever;
 • Het registreren van uren;
 • Het opstellen van contracten;
 • Voor het versturen van facturen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mailings en vacaturealert.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TenderKracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TenderKracht verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tenderkracht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

TenderKracht wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TenderKracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vermoeden dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tenderkracht.nl.